Edelherten

"Zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar de Heer, de levende God!"


Copyright © Xander Sales Fotografie

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door een fotokopie, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.