Eekhoorns

"Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft!"


Copyright © Xander Sales Fotografie

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door een fotokopie, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.