Recent

Slideshow met de meest recente foto's, laatste wijziging: 17 april 2017, project kievit

"Hoe talrijk zijn Uw werken, Heer. Alles heeft U met Uw wijsheid gemaakt, vol van Uw schepselen is de aarde!"


Copyright © Xander Sales Fotografie

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door een fotokopie, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.