Diverse vogels

"Kijk naar de vogels in de lucht; zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; Uw Hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat U ze niet ver te boven?"


Copyright © Xander Sales Fotografie

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door een fotokopie, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.