Zoogdieren

"Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam over heel de aarde. Zie ik de hemel, de maan en de sterren, het werk van Uw vingers!"


Copyright © Xander Sales Fotografie

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door een fotokopie, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.